Tesa History

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เดิมชื่อสมาคมกีฬาสเก็ต จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีม” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ใช้ “แห่งประเทศไทย” ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้เป็นหนึ่งในกีฬาของกลุ่ม วัยรุ่น และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบความท้าทายแบบไม่มีขีดจำกัดในเชิงกีฬาผาดโผน ได้แก่ อินไลน์สเก็ต (Inline Skate) สเก็ตบอร์ด (Skateboard) บีเอ็มเอ็กซ์ฟรีสไตล์ (BMX Freestyle) บีเอ็มเอ็กซ์ แฟลตแลนด์ (BMX Flatland) โรลเลอร์สปอร์ต (Roller Sports)

ปี พ.ศ. 2552 คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ และสมาคมฯได้เพิ่มกีฬาผาดโผนทางน้ำ 2 ชนิดได้แก่ เวคบอร์ด (Wakeboard) และสกีน้ำ (Water Ski)

สมาคมฯได้ทำแผนพัฒนากีฬามวลชน และสนับสนุนให้นักกีฬารวมกันจัดตั้งชมรม เพื่อเปิดโอกาสให้กีฬาเอ็กซ์ตรีม ได้แพร่หลายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับภาค โดยความร่วมมือ ระหว่างองค์กรกีฬา สถาบันศึกษา หน่วยงานเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในหลายจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีชมรมกีฬาจังหวัดรวม 40 ชมรม

ด้านการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ สมาคมฯได้ส่งนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันในปร ะเทศไปร่วมแข่งทั้งการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬาภูมิภาคเอเชีย และระดับการแข่งขันของสหพันธ์ระดับโลก

นายปิติ ภิรมย์ภักดี
นายปิติ ภิรมย์ภักดี
นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. PITI BHIROMBHAKDI
President
นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล
นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล
เลขาธิการสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. CHAIYAPAT CHATURONGKUL
Secretary General
นายพิชาญ ประยูรรัตน
นายพิชาญ ประยูรรัตน
อุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย และเหรัญญิก
Mr. PICHARN PRAYOONRATTANA
Vice – President and Treasurer
นายอภิชัตย์ รัตนิน
นายอภิชัตย์ รัตนิน
อุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. APICHAT RUTNIN
Vice – President
นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร
นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร
อุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. VISUIT TANGVARITHRON
Vice – President
นายวาสุวัตก์ ท่อแก้ว
นายวาสุวัตก์ ท่อแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. WASUWAT TORKAEW
ASSOCIATION CO-ORDINATOR &PHOTOGRAPHER
นายกมล เดชขุนทด
นายกมล เดชขุนทด
เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. KAMOL DETKHUNTOD
ASSOCIATION CO-ORDINATOR
นายสุชาติ สว่างศรี
นายสุชาติ สว่างศรี
กรรมการกีฬาโรลเลอร์สปอร์ต
Mr. Suchat Sawangsee
Director of Roller Sport
นายสันติ เสนารัตน์
นายสันติ เสนารัตน์
กรรมการกีฬาโรลเลอร์สปอร์ต
Mr. Santi Senarat
Director of Roller Sport
นาย ชาคริต บุนนาค
นาย ชาคริต บุนนาค
เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. Chakrit Bunnak
ASSOCIATION CO-ORDINATOR
นาย พงศนวรัฐ กาวิละนันท์
นาย พงศนวรัฐ กาวิละนันท์
เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Mr. Bhongsanawarat Kawilanandra
ASSOCIATION CO-ORDINATOR

Thailand Extreme Sports Association

Room 253 Sport Autharity of Thailand 286
Ramkhamhaeng Rd. Huamak
Bangkapi Bangkok 10240

Phone: 02-637-5474 - 5

Fax: 02-637-5474