ผลการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์

5 มกราคม 2558

 Inline Speed Skate


 
Speed Skate 200 ม. บุคคลหญิง
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (วินาที)
ทอง ณิชศีล  ฤกษ์วาณิชย์กุล นนทบุรี 22.95
เงิน ยุพาพร  เขียวปัด นนทบุรี 23.32
ทองแดง วรินยุพา  ฟักทอง ตราด 25.44
4 บุณยาพร  ลีวานิชย์ สตูล 26.35
5 พรศิริ  อินพาเพียร นครราชสีมา 27.41

 

Speed Skate 200 ม. บุคคลชาย
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (วินาที)
ทอง ณัฐดนัย  เงินบาท นนทบุรี 19.55
เงิน ชุติพนธ์  นครังสุ สุพรรณบุรี 19.60
ทองแดง จักรกฤษณ์  สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพมหานคร 19.61
4 ขวัญเทพ  ปราการรัตน์ กรุงเทพมหานคร 19.67
5 นัฎกฤช  จรัสพานิชยกุล สุพรรณบุรี 20.22

 

Speed Skate 500 ม. บุคคลหญิง
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (วินาที)
ทอง ภูริชญา  กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ 57.54
เงิน พัชราภรณ์  พชระวรางกูร ตราด 57.69
ทองแดง ยุพาพร  เขียวปัด นนทบุรี 57.92

 

Speed Skate 500 ม. บุคคลชาย
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (วินาที)
ทอง วิศวชิต  ลุนเพ็ง บุรีรัมย์ 46.99
เงิน ชุติพนธ์  นครังสุ สุพรรณบุรี 47.10
ทองแดง ณัฎฐพัฒน์  กาญจน์ชริน นนทบุรี 51.50

 

Speed Skate 1000 ม. บุคคลหญิง
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (วินาที)
ทอง ภูริชญา  กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ 1:57.16
เงิน ณิชศีล  ฤกษ์วาณิชย์กุล นนทบุรี 1:57.26
ทองแดง พัชราภรณ์  พชระวรางกูร ตราด 1:57.30

 

Speed Skate 1000 ม. บุคคลชาย
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (วินาที)
ทอง ณัฐดนัย  เงินบาท นนทบุรี 1:31.69
เงิน วิศวชิต  ลุนเพ็ง บุรีรัมย์ 1:32.23
ทองแดง ณัฐพงษ์  จันทร์ศิริ กรุงเทพมหานคร 1:34.58

  

 Inline Slalom Skate


 
Slalom Freestyle Classic บุคคลหญิง
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง ลลิดา  โมกขรัตน์ นนทบุรี
เงิน เพ็ญพิชชา  สมถวิล สตูล
ทองแดง นิตย์รดี  กลายสุวรรณ สงขลา
4 ธีมาพร  ชุมพรพันธุ์ กระบี่
5 ชญาภรณ์  เดชฟุ้ง กรุงเทพมหานคร

 

Slalom Freestyle Classic บุคคลชาย
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง กันตชาติ  สว่างศรี นนทบุรี
เงิน วัตรธพงษ์  คงปาน สงขลา
ทองแดง ธนโชติ  วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี
4 อังกฤษ  ศิษย์ประเสริฐ กรุงเทพมหานคร
5 นิพพิชฌน์  จิระกาญจนากิจ จันทบุรี

 

Slalom Freestyle Classic ทีมคู่ ชาย-หญิง
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง ปิยาภา  เดชฟุ้ง กรุงเทพมหานคร
อังกฤษ  ศิษย์ประเสริฐ
เงิน นิตย์รดี  กลายสุวรรณ สงขลา
วีรภัทร  ชัยจิต
ทองแดง กันตชาติ  สว่างศรี นนทบุรี
กันต์ชนก  สว่างศรี

 

Slalom Freestyle Slide
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง อนุพันธ์  อรุณโกเมศ นนทบุรี
เงิน ภูริ  เสนารัตน์ กรุงเทพมหานคร
ทองแดง พุทธิ  เสนารัตน์ กรุงเทพมหานคร

 

Slalom Freestyle Battle บุคคลหญิง
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง ลลิดา  โมกขรัตน์ นนทบุรี
เงิน ปิยาภา  เดชฟุ้ง กรุงเทพมหานคร
ทองแดง ศศิกานต์  คงปาน สงขลา

 

Slalom Freestyle Battle บุคคลชาย
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง กันต์ชนก  สว่างศรี นนทบุรี
เงิน ชิษณุพงศ์  ลีวานิชย์ สตูล
ทองแดง วีรภัทร  ชัยจิต สงขลา

 


 

 Inline stunt skate


 
Inline stunt High jump
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (เมตร)
ทอง ณัฐวัฒน์  จิตพร้อมเมตตา กรุงเทพมหานคร 4.10
เงิน นรชัย  บุญนิ่ม สุพรรณบุรี 3.90
ทองแดง อัครวินท์  ยินดี นครราชสีมา 3.60

 

Inline stunt skatecross
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง วรจิต  ศิริปราโมทย์ สุพรรณบุรี
เงิน สุรพงษ์  รุ่งนาม มุกดาหาร
ทองแดง ศักกรินทร์  พูลทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
4 อัครวินท์  ยินดี นครราชสีมา
5 ธงชัย  ศุภกิจถาวร กรุงเทพมหานคร

 

Inline stunt mini ramp
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด คะแนน
ทอง วรพจน์  บุญนิ่ม สุพรรณบุรี 80.33
เงิน กมลลักษณ์  กนิษฐานนท์ ชลบุรี 71.33
ทองแดง วรจิต  ศิริปราโมทย์ สุพรรณบุรี 59.00
4 พีรภัทร  พิศาลสันต์ กรุงเทพมหานคร 58.67
5 วันเฉลิม  นาคสมบูรณ์ ชลบุรี 54.33

 

Inline stunt Best Trick Station1
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง จีระศักดิ์  ทัศสร สุพรรณบุรี
เงิน พีรภัทร  พิศาลสันต์ กรุงเทพมหานคร
ทองแดง ศราวุฒิ  ดวงขันเพชร ร้อยเอ็ด
4 สุริยัน  ลิมปอังศุ สุพรรณบุรี
5 ชาคริต  บุนนาค กรุงเทพมหานคร

 

Inline stunt Best Trick Station2
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง จีระศักดิ์  ทัศสร สุพรรณบุรี
เงิน วัชรินทร์  ศรีบาง กรุงเทพมหานคร
ทองแดง กรพิทักษ์  ภิญโญวรพจน์ ชลบุรี
4 วันเฉลิม  นาคสมบูรณ์ ชลบุรี
5 วีระชาติ  สระทองน้อย นครราชสีมา

 

Inline stunt Best Trick Station3
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง นรชัย  บุญนิ่ม สุพรรณบุรี
เงิน อัครวินท์  ยินดี นครราชสีมา
ทองแดง จตุรงค์  อิสรานุคุณ ชลบุรี
4 ชาคริต  บุนนาค กรุงเทพมหานคร
5 วัชรินทร์  ศรีบาง กรุงเทพมหานคร

 

Inline stunt Park
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง วรพจน์  บุญนิ่ม สุพรรณบุรี
เงิน ณัฐวัฒน์  พรมพืช ราชบุรี
ทองแดง กมลลักษณ์  กนิษฐานนท์ ชลบุรี
4 ณัฐวัฒน์  จิตพร้อมเมตตา กรุงเทพมหานคร
5 ชัยอธิป  อังศุธานินทร์ กรุงเทพมหานคร

  

 Skateboard 


 
Skate Board High Ollie
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง อัยมัน  อาลี สงขลา
เงิน อธิวัฒน์  เรืองศรี สุพรรณบุรี
ทองแดง ปิลันธน์  ไชยะคำ ชลบุรี
4 ชณพงษ์  ผลทับทิม กรุงเทพมหานคร
5 วรวิทย์  พินิจสัย กรุงเทพมหานคร

 

Skate Board Long Ollie
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง ธวัชชัย  เซี่ยงอึ่ง สุราษฎร์ธานี
เงิน ธนพัฒน์  มั่นพลับ กรุงเทพมหานคร
ทองแดง ณัฐวุฒิ  จินดาลักษณ์ เชียงใหม่
4 ภูมินทร์  ไชยบุรี ขอนแก่น
5 ศราวุธ  มะณีปะลุ ขอนแก่น

 

Skate Board Best Trick Station1
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง สุทัศน์  ศิริวัฒน์ สระบุรี
เงิน พูลศักดิ์  เหล่าอุด นครราชสีมา
ทองแดง ปรีชา  ฉาบแก้ว กรุงเทพมหานคร
4 กฤต  เศรษฐโสภณ ขอนแก่น
5 เฉลิมเกียรติ  ยงค์สวัสดิ์ ฉะเชิงเทรา

 

Skate Board Best Trick Station2
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง ณภัทร  วิจิตรจรุง พิษณุโลก
เงิน ภากร  ปานอุทัย สุพรรณบุรี
ทองแดง รัตนากร  จารึกกลาง นครราชสีมา
4 ภัทรธร  แก้วช่วย นครสวรรค์
5 ณัฐพิพัฒน์  เผ่าทองสุข หนองคาย

 

Skate Board Best Trick Station3
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง ชัชพล  หวังกะจิ กรุงเทพมหานคร
เงิน ณัฐปคัลภ์  เวบศิรพลานนท์ ขอนแก่น
ทองแดง ปราโมทย์  วิริยะรัมภ์ ชลบุรี
4 โสธร  ฐานวัฒนประเสริฐ เชียงราย
5 อภิยุกต์  สุขยิ่ง เชียงราย

 

Skate Board Park
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด คะแนน
ทอง อธิวัฒน์  เรืองศรี สุพรรณบุรี 93.00
เงิน สิทธิโชค  ศรีแก้ว กรุงเทพมหานคร 84.67
ทองแดง ธวัชชัย  เซี่ยงอึ่ง สุราษฎร์ธานี 80.33
4 ชยากร  วงศ์วัฒนโสภณ บุรีรัมย์ 78.00
5 เมธาวัฒน์  เหล่าวงษา ขอนแก่น 76.00

 

Skate Board Mini Ramp
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด คะแนน
ทอง สุทัศน์  ศิริวัฒน์ สระบุรี 80.00
เงิน เมธาวัฒน์  เหล่าวงษา ขอนแก่น 78.00
ทองแดง ภากร  ปานอุทัย สุพรรณบุรี 75.67
4 บุญฤทธิ์  จันทร์หะศรี ชลบุรี 69.33
5 ชัชพล  หวังกะจิ กรุงเทพมหานคร 61.00

 

Skate Board Game of S.K.A.T.E
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง สิทธิโชค  ศรีแก้ว กรุงเทพมหานคร
เงิน อภิพล  โพธิ์ศรี สุพรรณบุรี
ทองแดง ถิรวัฒน์  อรจันทร์ ขอนแก่น

  

 BMX Stunt 


 
BMX Park Street
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง รุ่งเรือง  ภามี สุพรรณบุรี
เงิน ณัฐดนัย  ดีประสิทธิ์ เชียงใหม่
ทองแดง อภิสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด กาฬสินธุ์
4 นพรัตน์  ตรีประชานาถ สระบุรี
5 สิปปวิชญ์  ใจสุดา เชียงใหม่

 

BMX Stunt Best trick Station1
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง รณกฤต  วงศ์ประชา ขอนแก่น
เงิน วีรยุทธ  มั่นพรม เชียงใหม่
ทองแดง ธีรเจต  เจียมสระน้อย นครราชสีมา
4 ธนพงษ์  ยุทธคราม กรุงเทพมหานคร
5 วีรวิชญ์  วุฒิไกรธนพงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

BMX Stunt Best trick Station2
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด
ทอง นพรัตน์  ตรีประชานาถ สระบุรี
เงิน ณัฐดนัย  ดีประสิทธิ์ เชียงใหม่
ทองแดง สิปปวิชญ์  ใจสุดา เชียงใหม่
4 เชาวลิต  ทองยิ่ง กรุงเทพมหานคร
5 อภิสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด กาฬสินธุ์

 

BMX Stunt Bunny Hop
ลำดับ นักกีฬา จังหวัด สถิติ (เมตร)
ทอง ปวิธ  เนื่องดิถี กรุงเทพมหานคร 105.00
เงิน อภิสิทธิ์  เอี่ยมสะอาด กาฬสินธุ์ 100.00
ทองแดง ยุทธนา  บัวจันทร์ เชียงใหม่ 100.00
4 วีรยุทธ  มั่นพรม
RECOMMEND
สมัครแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ออนไลน์
สมัครแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกม...
19 ม.ค. 2558
ประกาศ เลื่อนงาน สิงห์ สเก็ตบอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย 8-10 มค 2564
ประกาศ เลื่อนงาน สิงห์ สเก็ตบอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย...
24 ธ.ค. 2563
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้บรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้บ...
11 ก.พ. 2556
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย

ห้อง 253 สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

Phone : 081-802-4632

Phone : 081-698-3322

Email : info@extremesport.or.th