ผลการแข่งขัน Inline Slalom Skate ใน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013

14 พฤษภาคม 2556

ผลการแข่งขัน Inline Slalom Skate
           
Freestyle Slide Result 
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
28 ภูริ เสนารัตน์ กทม. ชาย 1
31 อนุพันธ์ อรุณโกเมศ นนทบุรี ชาย 2
25 กรกช ศรีเดชาวิวัฒน์ กทม. ชาย 3
26 อภิชัจจ์ วชิรบัณฑูร กทม. ชาย 4
20 ปรัชญา เกิดสุวรรณ์ นนทบุรี ชาย 5
27 พุทธิ เสนารัตน์ กทม. ชาย 6
Pair Slalom Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ชัญญา มงคลเจริญโชค สมุทรปราการ หญิง 1
  กันต์ชนก สว่างศรี นนทบุรี ชาย
  ราชสีห์ ศิษย์ประเสิรฐ กทม. ชาย 2
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง
  มณฑล ไชยศรี พะเยา ชาย 3
  ปัญญพนธ์ ใจชื่น พะเยา ชาย
  อภิชญา พึ่งศรี พะเยา หญิง 4
  ปภันนันท์ มีสีห์ไชย พะเยา หญิง
Freestyle Classic Slalom Rookie Women Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ศศิกานต์ คงปาน สงขลา หญิง 1
  ชญานุช ทองจับ สตูล หญิง 2
  อภิชญา พึ่งศรี พะเยา หญิง 3
  ปภันนันท์ มีสีห์ไชย พะเยา หญิง 4
Freestyle Classic Slalom Rookie Men Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  วัสวัตต์ ธัญพัฒน์ชัยกุล   ชาย 1
  ภราดร หมุดตะเหล็บ   ชาย 2
  พสิษฐ์ ทิ้งเหม   ชาย 3
  ธรรมนูญ คงปาน   ชาย 4
  จักรียะ ไชยะ   ชาย 5
  วีรภัทร ชัยจิต   ชาย 6
Freestyle Battle Slalom Women Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ชัญญา มงคลเจริญโชค สมุทรปราการ หญิง 1
  ปิยาภา เดชฟุ้ง กทม. หญิง 2
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง 3
  ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ หญิง 4
  เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล หญิง 5
  ลลิดา โมกขรัตน์ นนทบุรี หญิง 6
Freestyle Battle Slalom Men Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  กันต์ชนก สว่างศรี นนทบุรี ชาย 1
  กันตชาติ สว่างศรี นนทบุรี ชาย 2
  ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี ชาย 3
  ชวิศ ร่มโพธิ์ กทม. ชาย 4
  พุฒิสรรค์ ธีรพันธ์สกุล บุรีรัมย์ ชาย 5
  พิสิฐ จรัสพาณิชยกุล ตราด ชาย 6
Freestyle Classic Slalom Open Men Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  กันต์ชนก สว่างศรี นนทบุรี ชาย 1
  ราชสีห์ ศิษย์ประเสิรฐ กทม. ชาย 2
  กันตชาติ สว่างศรี นนทบุรี ชาย 3
  ชวิศ ร่มโพธิ์ กทม. ชาย 4
  ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี ชาย 5
  พิสิฐ จรัสพาณิชยกุล ตราด ชาย 6
Freestyle Classic Slalom Open Women Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ชัญญา มงคลเจริญโชค สมุทรปราการ หญิง 1
  ปิยาภา เดชฟุ้ง กทม. หญิง 2
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง 3
  นิตย์รดี กลายสุวรรณ สงขลา หญิง 4
  ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ หญิง 5
  ลลิดา โมกขรัตน์ นนทบุรี หญิง 6
Speed Slalom Rookie Women Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  วิภาดา ชัยบัวแก้ว ลำปาง หญิง 1
  ปภันนันท์ มีสีห์ไชย พะเยา หญิง 2
  อภิชญา พึ่งศรี พะเยา หญิง 3
  ศศิกานต์ คงปาน พะเยา หญิง 4
Speed Slalom Rookie Men Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ธรรมนูญ คงปาน สงขลา ชาย 1
  พีรวัส ผัดกันทา ลำปาง ชาย 2
  จักรียะ ไชยะ ลำปาง ชาย 3
  ปัญญพนธ์ ใจชื่น พะเยา ชาย 4
Speed Slalom Open Women Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล หญิง 1
  ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ หญิง 2
  ลลิดา โมกขรัตน์ นนทบุรี หญิง 3
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง 4
Speed Slalom Open Men Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  พุฒิสรรค์ ธีรพันธ์สกุล บุรีรัมย์ ชาย 1
  ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี ชาย 2
  ธนกร อยู่สุภาพ ลำปาง ชาย 3
  พิสิฐ จรัสพาณิชยกุล ตราด ชาย 4