ผลการแข่งขัน The One Wakeskate ครั้งที่ 4

1 ตุลาคม 2556

ผลการแข่งขัน The One Wakeskate ครั้งที่ 4 บึงตะโก้บางนา-ตราด กม.13

 

NOVICE

 1. นายบุริศร์             เดชวิไลศรี                         รับเงิน 3,000 บาท
 2. นายภาณุพันธ์         พรมประเทศ                      รับเงิน 2,000 บาท
 3. นายเฉลิมรัฐ           วัฒนรังสรรค์                      รับเงิน 1,000 บาท

 

WOMAN

 1. น.ส.ธรรณธนสร     ไชยบุตร                           รับเงิน 3,000 บาท
 2. น.ส.เปรมจิตร        ชาคริตนิรันดร์                     รับเงิน 2,000 บาท
 3. น.ส.นันท์นภัส        ศิริพานิช                           รับเงิน 1,000 บาท

 

MASTER

 1. นายธิติกร              อติชาตพงศ์                        รับเงิน 3,000 บาท
 2. นายชนาธิป            ชยางกูร  ณ  อยุธยา              รับเงิน 2,000 บาท
 3. นายภูริวัจน์            ภัทรานนท์อนันต์                  รับเงิน 1,000 บาท

 

INTERMEDIATE

 1. นายอนุชา             อินทรชิต                          รับเงิน 3,000 บาท
 2. นายประวิตร          คู่ดำเกิง                            รับเงิน 2,000 บาท
 3. นายพชร               แจ้งพูนน์                           รับเงิน 1,000 บาท

 

OPEN

 1. Daniel              Scot  Grant                  Thailand          รับเงิน 5,000 บาท
 2. Frederick         Charles Grove             Thailand          รับเงิน 4,000 บาท
 3. Victor              Saimon                        Russia              รับเงิน 3,000 บาท
 4. Didi                 Anwar                         Australia          รับเงิน 2,000 บาท
 5. นายวรวิทย์                        บำรุงวงศ์กวิน                     Thailand          รับเงิน 1,000 บาท