คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้บรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

11 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติตามคำขอ ให้บรรจุกีฬาเราเข้าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ ซึ่งจะทำการแข่งขันในเดือน มกราคม 2557 งานนี้ถือเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ/สนับสนุนจากทั้งเอกชนและภาครัฐในจังหวัดที่ตนเองสังกัดอยู่ 

หลายคนเคยบ่นเคยท้อใจว่ากีฬาเราไม่ได้รับการดูแลหรือเหลียวแลจาก จังหวัด แม้กระทั้งจะเล่นยังไม่ให้เล่น คราวนี้เป็นโอกาสดี เพราะการแข่งกีฬาแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องของการสร้างชื่อเสียงและศักดิ์ศรีให้กับแต่ละจังหวัดโดยตรง จึงเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้รับการรู้จักและ "มีตัวตน" อย่างเป็นทางการ 

กีฬาแห่งชาติไม่ใช่ผลงานของสมาคมฯ แต่เป็นผลงานของชมรม นักกีฬาท้องถิ่น และ สมาคมกีฬาจังหวัดโดยตรง อย่างไรก็ตามสมาคม TESA จะได้ช่วยผลักดันและประสานงานใ้ห้ โดยประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุน และชื่อเสียงนั้นตกอยู่ที่ ชมรมและนักกีฬาท้องถิ้นโดยตรง

หลายชมรมอาจได้รับการสนับสนุน ที่เล่น งบประมาณ เงินอัดฉีด(หากได้เหรียญ) หรือแ้แต่แค่การยอมรับ ก็ดีสำหรับการพัฒนาในอนาคต โอกาสนี้จะเป็นจริงหรือไม่ จะได้รับการสนับสนุนมากน้อยเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ ตัวนักกีฬา ชมรม ที่จะมุ่งมั่นทำชื่อเสียงให้กับ จังหวัดของตนเอง 

หลายคนอาจต้องการหรือมีความจำเป็น จะย้ายมาแข่งให้กับจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ตามภูมิลำเนาเดิม ก็ สามารถทำได้โดยทำการย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จสิ้นก่อน การแข่งขันเป็นเวลา 6 เดือน (ภายในเดือน มิย 56 นี้)

สมาคมเราได้เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ เพื่อให้รู้จักและสนับสนุนนักกีฬาในจังหวัดของตน โดยเริ่มจากจังหวัดที่สมาคมมีสมาชิกชมรมฯ อยู่ ในบางที่อาจทำการแข่งขันเพื่อให้ ผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆได้รับทราบถึงฝีมือและศักย์ภาพของนักกีฬา