ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556

8 เมษายน 2556

ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป
ณ หอประชุมบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด
 
12.00 รับประทานอาหาร
13.00 เริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ตามวาระการประชุมดังนี้
 
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
วาระที่ 3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2553 – 2555
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับรองรายรับ - รายจ่าย และงบดุลสมาคมฯ
                   ปี 2553 - 2555

วาระที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ปี 2556
                  และกำหนดอัตราตอบแทน

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่มีผู้เสนอและอยู่ในอำนาจที่ประชุม
วาระที่ 7 เรื่อง เลือกตั้งนายกสมาคมเอ็กซ์ตรีมฯ
วาระที่ 8 เรื่อง นายกฯ แถลงนโยบาย และกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป